Gizlilik Sözleşmesi

1. AMAÇ VE KAPSAM OneDataLake Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“OneDataLake KVK Politikası”) ile OneDataLake tarafından kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkeler düzenlenmektedir. OneDataLake’un, kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, OneDataLake KVK Politikası ile OneDataLake ve iş ortakları tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmekte ve bu kapsamda OneDataLake’un yerine getirmesi gerekenler ortaya konulmaktadır. OneDataLake KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile OneDataLake’un benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır. 2. HEDEF OneDataLake;şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığın oluşması için gerekli sistemi oluşturmalı ve iç işleyişlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi mevzuatına uyumunu temin etmek için gereken düzeni kurmalıdır. OneDataLake KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır. OneDataLake KVK Politikası ile, OneDataLake tarafından önem verilen, KVK Kanunu’na uyum sürecinin benimsenmesinin ve özenle yürütülmesinin temini hedeflenmektedir. 3. TANIMLAR OneDataLake KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Çalışan KVK Politikası OneDataLake çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına ve işlenmesine ilişkin ilkelerin düzenlendiğ “OneDataLake Bilgi Sistemleri San.ve Tic.A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine ilişkin Yönetmelik 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik. Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi. Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar. Kişisel Verileri Koruma Birimi OneDataLake tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan birim. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. KVK Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu. KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler. OneDataLake / Şirket OneDataLake Bilgi Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş. OneDataLake İş Ortakları OneDataLake’in ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar. OneDataLake KVK Politikası OneDataLake Bilgi Sistemleri San.ve Tic.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası. OneDataLake Tedarikçileri Sözleşme temelli olarak OneDataLake’e hizmet sunan taraflar. OneDataLake Veri Sahibi Başvuru Formu Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu. Hukuk Danışmanları OneDataLake Bilgi Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş.’nin hukuki işlemlerin yürütülmesi için danışmanlık aldığı gerçek ve tüzel kişiler OneDataLake Çalışan KVK Politikası OneDataLake bünyesine dahil şirketlerin çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkelerin düzenlendiği “OneDataLake Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Türk Ceza Kanunu 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ. Veri Sorumluları Sicili KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı nezdinde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik. 4. SORUMLULUKLAR OneDataLake KVK Politikası’na uygun hazırlanan yönetmelik, prosedür, kılavuz, standart ve eğitim faaliyetlerinin OneDataLake bünyesinde uygulanmasında, Hukuk Danışmanları tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır. OneDataLake genelindeki tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler, OneDataLake KVK Politikası’na uyum ile birlikte, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde, Hukuk Danışmanları ile iş birliği yapmakla yükümlüdürler. OneDataLake’un tüm organ ve departmanları OneDataLake KVK Politikası’na uyulmasını gözetmekle sorumludur. 5. POLİTİK ESASLAR 5.1. ONEDATALAKE TARAFINDAN BENİMSENEN TEMEL İLKELER OneDataLake tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması ve uyumun sürdürülmesi için aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmelidir: 5.1.1. Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme OneDataLake, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yürütmelidirler. 5.1.2. İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme OneDataLake, işledikleri kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamalı, bu çerçevede gereken idari ve teknik tedbirleri almalı, gerekli süreçleri yürütmelidirler. OneDataLake bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye yönelik mekanizmalar kurmalıdır. 5.1.3. Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme OneDataLake, kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlemelidirler. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacının, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmesini gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, kişisel verilerin yalnızca ileride kullanılabileceği varsayımı ile işlenmemesi (kişiselverilerin muhafaza edilmesi de veri işleme faaliyetidir) gerekmektedir. Bu çerçevede, OneDataLake, veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurmalıdırlar. 5.1.4. Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme OneDataLake, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmelidirler. Bu doğrultuda OneDataLake, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVK Kanunu’nun 4. ve 7. maddelerinden kaynaklanan süre sınırına riayet etmelidirler. OneDataLake, mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri silmeli, yok etmeli veya anonim hale getirmelidirler. 5.2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN VERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ OneDataLake kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, temel ilkelere uymak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri ile Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik’te belirlenen veri işleme şartlarına uygun hareket etmelidirler. OneDataLake bu doğrultuda, gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından söz konusu veri işleme şartlarının mevcut olup olmadığını tespit etmeli; şartların bulunmaması durumunda kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemelidirler. OneDataLake, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için iç sistemlerinde gerekli mekanizmaları kurgulamalı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurum içi farkındalık yaratmalı, gerekli denetim mekanizmalarını yürütmelidirler. OneDataLake, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile OneDataLake KVK Politikası’nda ortaya konulan kurallara uymalıdırlar. 5.3. KİŞİSEL VERİ AKTARIMININ VERİ AKTARIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ OneDataLake tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilmelidir. 5.4. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI OneDataLake, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, aktarılmasını, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbiri almalıdırlar. Bu kapsamda OneDataLake tarafından gerekli (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmalı, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmalı ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirler alınmalıdır. 5.4.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için OneDataLake’un Alacağı İdari Tedbirler • OneDataLake, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak çalışanlarını eğitmeli ve bilinçlendirmelidir. • Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, OneDataLake kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklemelidir. Bu kapsamda, aktarılan tarafın kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacağı ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlerin uygulanmasını temin edeceği taahhüt altına alınmalıdır. • OneDataLake tarafından gerçekleştirilen süreçler detaylı olarak incelenmeli, süreç kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri her birim özelinde tespit edilmelidir. Bu kapsamda, yürütülen veri işleme faaliyetlerinin KVK Kanunu’nda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için atılması gereken adımlar belirlenmelidir. • OneDataLake, şirket yapılarına göre KVK Kanunu’na uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit etmeli, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenlemelidir. 5.4.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için OneDataLake’un Alacağı Teknik Tedbirler • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkan verdiği ölçüde teknik önlemler alınmalı ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmeli ve iyileştirilmelidir. • Teknik konularda, uzman personel istihdam edilmelidir. • Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılmalıdır. • Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulmalıdır. • OneDataLake tarafından işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili şirket çalışanı ile sınırlandırılmalıdır. 5.4.3. OneDataLake’un Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Denetim Faaliyetleri Yürütmesi OneDataLake tarafından kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması kapsamında alınan teknik tedbirlerin, idari tedbirlerin ve uygulamaların ilgili mevzuata, politika, prosedür ve talimatlara uyumu, işleyişi ve etkinliği OneDataLake İç Denetim Birimleri tarafından denetlenmelidir. OneDataLake denetim faaliyetini, kendi organizasyonu marifetiyle gerçekleştirebileceği gibi OneDataLake Yönetim Kurulunun görüşünü alarak dış kaynaklı denetim firmalarına da yaptırabilir. OneDataLake Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda söz konusu denetim faaliyetini OneDataLake’nde doğrudan kendi organizasyonu marifetiyle yerine getirebilir. Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, ilgili OneDataLake Yönetim Kuruluna ve ilgili fonksiyon yöneticilerine raporlanmalıdır. Denetim sonuçlarına ilişkin planlanan aksiyonların düzenli olarak takibi süreç sahiplerinin asli sorumluluğundadır. İlgili OneDataLake bu rapor kapsamındaki aksiyonların takibini, doğrulama testlerini ve denetimlerini yapmalıdır. Denetim sonuçları ile sınırlı olmaksızın, verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler OneDataLake’nde ilgili icra birimlerince yürütülmelidir. 5.4.4. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınması Gereken Tedbirler OneDataLake, işlemekte oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybetmeksizin durumu KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirmelidirler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereken iç yapı, her bir OneDataLake bünyesinde kurgulanmalıdır. 5.5. KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER OneDataLake, KVK Kanunu’nun veri sorumluları için öngördüğü yükümlülüklere uymalıdırlar. Bu kapsamda OneDataLake’un uymakla yükümlü olduğu başlıca hususlar aşağıda sıralanmaktadır: 5.5.1. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü OneDataLake KVK Kanunu’nun 16. maddesine ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmalıdırlar. Kayıt başvurusunda Veri Sorumluları Sicili’ne sunulması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1. Veri sorumlusu statüsündeki OneDataLake’un ve varsa temsilcisinin kimlik bilgileri ve adresleri, 2. Kişisel verilerin işlenme amacı, 3. Veri sahibi kişi grupları ve bu kişilere ait işlenen kişisel veri kategorileri hakkında bilgiler, 4. Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kişi grupları, 5. Yurt dışına aktarımı yapılabilecek kişisel veriler, 6. İşlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan tedbirler, 7. Kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği azami muhafaza edilme süresi. 5.5.2. Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü OneDataLake, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmelidirler. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sahiplerine sunulması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 5. Veri sahibinin hakları olan; • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, • Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek. 5. 5. 3. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü OneDataLake, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle; 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almalıdırlar. OneDataLake ayrıca, veri güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların işletilmesi kapsamında gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler. 5.5.4. KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirme Yükümlülüğü OneDataLake; kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak adına faaliyette bulunan ve KVK Kurumu’nun icra organı olan KVK Kurulu tarafından verilen kararlara uygun hareket etmelidirler. 5.5.5. Veri Sahibi Başvurularına Cevap Verme Yükümlülüğü OneDataLake veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırmalıdırlar. Veri sahipleri kişisel verilerine ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda gerçekleştirmelidir. KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri veri sorumlularına başvurarak kendileri ile ilgili aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirler: 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek. 5.5.6. Kişisel Verileri Hukuka Uygun Olarak Aktarma ve Elde Etme Yükümlülüğü OneDataLake, KVK Kanunu’nun 4. maddesi gereğince, kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işlemelidirler. Bu kapsamda, kişisel verilerin elde edilmesi ve aktarılması faaliyetleri de hukuka uygun olarak yürütülmelidir. 5.5.7. Kişisel Verilerin Muhafazasına ilişkin Düzenlemelere Uygun Davranma Yükümlülüğü OneDataLake KVK Kanunu’nun 7. maddesi gereğince; hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesine yönelik gerekli iç sistemlerini kurmalıdırlar. 6. ONEDATALAKE KVK POLİTİKASI'NA VE KVK KANUNU'NA UYUM İÇİN ONEDATALAKE ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK TEMEL HUSUSLAR OneDataLake, KVK Kanunu’na ve yol gösterici nitelikte olan OneDataLake KVK Politikası’na uyum için belirli birtakım sistemleri kendi bünyelerinde kurgulamalıdırlar. Bu kapsamda OneDataLake tarafından öncelikle yerine getirilmesi gerekenler aşağıda yer almaktadır: 6.1. ONEDATALAKE KVK POLİTİKASI’NDA AÇIKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEK OneDataLake tarafından OneDataLake KVK Politikası’nın 5.5. başlığı altında açıklanmış olan temel yükümlülüklere uygun hareket edilmelidir. 6.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI İLE TEMEL POLİTİKALARI OLUŞTURMAK OneDataLake kendi iç işleyişlerini ve KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemeleri dikkate alarak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası oluşturmalıdırlar. OneDataLake tarafından oluşturulacak olan bu politikanın dili sade ve veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmalıdır. 6.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ONEDATALAKE ŞİRKETLERİ TARAFINDAN POLİTİKA, TÜZÜK/İÇ TÜZÜK, YÖNETMELİK, PROSEDÜR VE KILAVUZLAR HAZIRLANMASI Kişisel verilerin korunması hukukuna uyumun sağlanmasının temini amacıyla, OneDataLake tarafından, kamuya sunulmak veya şirket içinde kullanılmak üzere gerekli dokümanlar hazırlanmalıdır. Bu kapsamda hazırlanacak olan dokümanlar, OneDataLake tarafından uygulanan dokümantasyon modeline uygun olarak düzenlenmelidir. OneDataLake tarafından kamuya sunulacak politikalarda gerçekleştirilecek değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağayabileceği biçimde sunulmalıdır. 6.4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMİN TESPİTİ OneDataLake KVK Politikası ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, her bir OneDataLake bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Birimi kurulmalı ya da kişisel verilerin korunmasından sorumlu bir kişi atanmalıdır. Bu kapsamda ilgili birim veya kişi tarafından yürütülecek temel faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır: 1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin dokümantasyonun hazırlanmasının takibi ve dokümanların ilgili kişilerin onayına sunulması, 2. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin dokümanların uygulanmasının temini ve gerekli denetimlerin yürütülmesinin sağlanması, 3. OneDataLake’un yükümlülüklerini (OneDataLake KVK Politikası Başlık 5.5.) yerine getirip getirmediğinin takibi, 4. KVK Kurumu ve KVK Kurulu ile olan ilişkilerin takibi. Birimin oluşumu ve görev dağılımı OneDataLake üst yönetimi tarafından belirlenir. Birim kurulması yerine kişisel verilerin korunmasından ve işlenmesinden sorumlu bir kişi atanmasına karar verilmişse, bu kişinin atanması sürecini de aynı şekilde şirket üst yönetimi yürütür. Yukarıda belirtilen asgari görevlere ek olarak, OneDataLake’un ihtiyaçları ve yürüttükleri faaliyetler göz önüne alınarak birim ve atanacak sorumlu kişiye birtakım ek görev ve sorumluluklar verilebilir. 7. GÖZDEN GEÇİRME Bu Politika dokümanı, OneDataLake Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere Politika içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde yürürlüğe konacağı konusunda da OneDataLake Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmiştir. OneDataLake Yönetim Kurulu Başkanı onayıyla işbu Politika içerisinde değişiklik yapılabilecek ve yürürlüğe konabilecektir. İşbu Politika’ya bağlı olarak düzenlenecek, bu Politika’nın içerisinde belirtilen hususların belli konular özelinde ne şekilde icra edileceğini belirtecek uygulama kuralları yönetmelik şeklinde düzenlenecektir. Yönetmelikler OneDataLake Yönetim Kurulu Başkanı onayıyla yayımlanarak yürürlüğe konulacaktır. İşbu Politika her halükarda yılda bir kez gözden geçirilir, gerekli değişiklikler varsa, OneDataLake Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunularak güncellenir. OneDataLake KVK Politikası, OneDataLake tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta KVK Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile işbu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. OneDataLake, yasal düzenlemelere paralel olarak OneDataLake KVK Politikasın’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. OneDataLake KVK Politikası’nın güncel versiyonuna OneDataLake’in web sitesinden ( www.OneDataLake.com) erişilebilir.
preloader image